W tym roku ustawodawca wprowadził nową ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych, która zastępuje starą wersję tego aktu prawnego z 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych. Zmiany te znacząco wpłyną na funkcjonowanie rejestrów BIG.

Co to jest rejestr BIG i BIK?

Rejestry te są często mylone. Warto pamiętać, że to dwie różne bazy danych. Rejestr BIK to inaczej Biuro Informacji Kredytowej. Znajdują się tam wszystkie osoby, które miały lub mają zobowiązania typu kredyt, linia kredytowa lub debetowa, karta kredytowa, pożyczka itd. W rejestrze BIK można sprawdzić wysokość zadłużenia, ilość pozostałych rat i termin końcowy. Co ciekawe, rejestr BIK zawiera także dane o terminach wpłat. To sprawia, że jeśli mamy niechlubną historię kredytową, pełną opóźnień w spłacaniu dłuższych niż 30 dni, możemy mieć problem z uzyskaniem kolejnego kredytu.

Z kolei BIG to Biuro Informacji Gospodarczej. Zawiera dane o zaległościach finansowych zarówno przedsiębiorców, jak i zwykłych konsumentów. W tej bazie znajdują się po prostu wyłącznie nierzetelni płatnicy i dłużnicy. Na naszym rynku jest kilka rejestrów BIG: Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF, Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).

Jak zmiany w ustawie wpłyną na działanie rejestru BIG i BIK?

Ustawa określa i doprecyzowuje zasady oraz tryby przekazywania i udostępniania informacji dotyczących tego, jaka jest rzetelność i wiarygodność płatnicza konsumentów oraz przedsiębiorców. Te regulacje dotyczą przede wszystkim wspomnianych wcześniej rejestrów BIG i BIK, które zawierają zarówno dane pozytywne (dotyczące wypełniania zobowiązań), jak i negatywne (dot. zalegania z opłatami, zwłok w spłacie zadłużenia etc.). Od razu można jednak zauważyć, że wprowadzone nowelizacje mają zdecydowanie większy wpływ na BIG.

Najistotniejsze zmiany w ustawie:

  • Do tej pory do rejestru BIG dłużnika mógł zgłosić wyłącznie przedsiębiorca. Obecnie może to zrobić także osoba fizyczna, która posiada sądowy tytuł wykonawczy dotyczący wskazanej wierzytelności i dłużnika.
  • Poszerzono też katalog przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do przekazywania informacji o wysokości zobowiązań bądź zadłużeniach konsumentów. Na liście znalazły się między innymi firmy windykacyjne.
  • Zmianie uległa nomenklatura. Wcześniejsze określenia „konsument” oraz „przedsiębiorca” zastąpiono bardziej dosadnymi nazwami, określającymi na starcie status danej osoby w rejestrze, czyli „dłużnik” i „wierzyciel”.
  • Wcześniej do wspomnianych rejestrów zgłaszano jedynie dłużników zalegających ze spłatami kredytów, pożyczek, debetów czy kart kredytowych Obecnie w katalogu tytułów wykonawczych, które uprawniają do takiego przekazania informacji do rejestru są także zadłużenia z tytułu: świadczenia usług pocztowych i telekomunikacyjnych, dostarczania energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, przewozu osób i bagażu w komunikacji masowej, wywozu nieczystości, dostarczania wody i odprowadzanie ścieków oraz dostarczania energii cieplnej.
  • Nowa ustawa doprecyzowała, że zgłoszenie konsumenta do rejestru BIG może nastąpić dopiero wtedy, kiedy łączna suma zaległości przekroczy 200 zł i termin wymagalnej spłaty minął 60 dni temu. W przypadku przedsiębiorców to odpowiednio kwota 500 zł i przeterminowanie wymagalnego terminu spłaty takie samo, czyli przekraczające 60 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *